Tag: มอเตอร์

เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟ

20 พฤศจิกายน 2021

เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟมากน้อยได้ตามความต้องการ หรือเรียกว่า รีโอสตัส (Rheostat) เป็นเครื่องประกอบสำหรับมอเตอร์ หรือประกอบกับหีบเริ่มเดิน (Starting Box) ซึ่งใช้ควบคุมการทำ […]

แก่นโลหะของอาร์มาเจอร์

19 พฤศจิกายน 2021

แก่นโลหะของอาร์มาเจอร์ประกอบขึ้นจากโลหะ หรือเหล็กแผ่นบางๆ ตัดให้เป็นรูปกลมหรือรูปตามแบบที่ต้องการ รอบด้านริมของแผ่นเหล็กนี้จะเจาะเป็นร่องให้ตรงกันทุกแผ่น เมื่อประกอบหรืออัดแผ่นโลหะ […]

คิวมิวเลติฟ คอมเปานด์ มอเตอร์

18 พฤศจิกายน 2021

คิวมิวเลติฟ คอมเปานด์ มอเตอร์ เนื่องจากพิจารณาจากแรงบิดของซีรีส์มอเตอร์ มีค่าสูงกว่าชันท์มอเตอร์ จึงได้นำขดลวดซีรีส์มารวมเข้าด้วยกันเพื่อช่วยลดชันท์ แทนที่จะหน่วงเหนี่ยวขดลวดชันท์ […]

การเลือกขนาดของลวดและชนิด

18 พฤศจิกายน 2021

การเลือกขนาดของลวดและชนิด ในการเลือกขนาดและลวด ที่จะใช้พันอาร์มาเจอร์หรือคอยล์สเตเตอร์จำเป็นจะต้องรู้ถึงคุณสมบัติและขนาดต่างๆ ของเส้นลวดเหล่านี้ไว้เป็นแนวพอสังเขป

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์

17 พฤศจิกายน 2021

ทฤษฎีในการทำงานของมอเตอร์ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นหลักปฏิบัติกันโดยทั่วไปอยู่ในขณะนี้ เรียกว่า เครื่องควบคุมมอเตอร์ โดยเ […]

ทฏษฎีการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง

16 พฤศจิกายน 2021

มอเตอร์กระแสตรง หรือ ดีซี มอเตอร์ทั่วๆ ไป มีกรรมวิธีไม่แตกต่างกันในการหมุนวงรอบของอาร์มาเจอร์ กล่าวคือ เมื่อเริ่มต้นการหมุนในครั้งแรก อาร์มาเจอร์กับขั้วแม่เหล็กจะอยู่ในทิศทางตรงกัน […]

การพันสเตเตอร์และอาร์มาเจอร์

16 พฤศจิกายน 2021

มอเตอร์กระแสสลับหรือ เอ.ซี. มีอยู่ด้วยกันหลายแบบดังที่กล่าวมาแล้ว การพันขดลวดของสเตเตอร์และอาร์มาเจอร์ จึงย่อมจะแตกต่างกันอยู่บ้าง ในลักษณะการทำงาน แต่ก็มีหลักการปฏิบัติในวิธีการพั […]

วิธีตกแต่งหน้าพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์

15 พฤศจิกายน 2021

ในกรณีที่ฉนวนไมค่าคอมมิวเตเตอร์ เกิดชำรุดโดยไหม้หมดก็ให้ขูดออก แต่ขัดพื้นส่วนรอยไหม้ออกให้หมดแล้วจึงลงพื้นด้วยไมค่าเสียใหม่ ส่วนที่เป็นรูก็ให้อุดด้วยวัตถุผสมที่ใช้สำหรับอุด

การบัดกรีปลายลวดกับคอมมิวเตเตอร์

15 พฤศจิกายน 2021

ภายหลังที่การพันขดลวดอาร์มาเจอร์ครบรอบ และต่อสายวางกับบาร์คอมมิวเตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการบัดกรีปลายสาย ให้เชื่อมเข้ากับบาร์ของคอมมิวเตเตอร์เป็นที่สนิทเรียบร้อย […]

ส่วนประกอบของคอมมิวเตเตอร์

14 พฤศจิกายน 2021

คอมมิวเตเตอร์ประกอบขึ้นด้วยแผ่นทองแดงตัดเป็นรูปจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างให้เป็นแท่ง (Bars) อัดเป็นรูปและด้วยจำนวนของแผ่นไมค่า ซึ่งสอดทำเป็นฉนวนมีจำนวนเท่ากับแท่งบาร์หรือทองแดง มีแกนโลหะ […]