Tag: มอเตอร์

การเลือกขนาดของลวดและชนิด

20 ตุลาคม 2021

การเลือกขนาดของลวดและชนิด ในการเลือกขนาดและลวด ที่จะใช้พันอาร์มาเจอร์หรือคอยล์สเตเตอร์จำเป็นจะต้องรู้ถึงคุณสมบัติและขนาดต่างๆ ของเส้นลวดเหล่านี้ไว้เป็นแนวพอสังเขป

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์

19 ตุลาคม 2021

ทฤษฎีในการทำงานของมอเตอร์ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นหลักปฏิบัติกันโดยทั่วไปอยู่ในขณะนี้ เรียกว่า เครื่องควบคุมมอเตอร์ โดยเ […]

ทฏษฎีการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง

18 ตุลาคม 2021

มอเตอร์กระแสตรง หรือ ดีซี มอเตอร์ทั่วๆ ไป มีกรรมวิธีไม่แตกต่างกันในการหมุนวงรอบของอาร์มาเจอร์ กล่าวคือ เมื่อเริ่มต้นการหมุนในครั้งแรก อาร์มาเจอร์กับขั้วแม่เหล็กจะอยู่ในทิศทางตรงกัน […]

การพันสเตเตอร์และอาร์มาเจอร์

18 ตุลาคม 2021

มอเตอร์กระแสสลับหรือ เอ.ซี. มีอยู่ด้วยกันหลายแบบดังที่กล่าวมาแล้ว การพันขดลวดของสเตเตอร์และอาร์มาเจอร์ จึงย่อมจะแตกต่างกันอยู่บ้าง ในลักษณะการทำงาน แต่ก็มีหลักการปฏิบัติในวิธีการพั […]

วิธีตกแต่งหน้าพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์

17 ตุลาคม 2021

ในกรณีที่ฉนวนไมค่าคอมมิวเตเตอร์ เกิดชำรุดโดยไหม้หมดก็ให้ขูดออก แต่ขัดพื้นส่วนรอยไหม้ออกให้หมดแล้วจึงลงพื้นด้วยไมค่าเสียใหม่ ส่วนที่เป็นรูก็ให้อุดด้วยวัตถุผสมที่ใช้สำหรับอุด

การบัดกรีปลายลวดกับคอมมิวเตเตอร์

17 ตุลาคม 2021

ภายหลังที่การพันขดลวดอาร์มาเจอร์ครบรอบ และต่อสายวางกับบาร์คอมมิวเตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการบัดกรีปลายสาย ให้เชื่อมเข้ากับบาร์ของคอมมิวเตเตอร์เป็นที่สนิทเรียบร้อย […]

ส่วนประกอบของคอมมิวเตเตอร์

16 ตุลาคม 2021

คอมมิวเตเตอร์ประกอบขึ้นด้วยแผ่นทองแดงตัดเป็นรูปจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างให้เป็นแท่ง (Bars) อัดเป็นรูปและด้วยจำนวนของแผ่นไมค่า ซึ่งสอดทำเป็นฉนวนมีจำนวนเท่ากับแท่งบาร์หรือทองแดง มีแกนโลหะ […]

คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor)

15 ตุลาคม 2021

คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor) จัดได้ว่าเป็นมอเตอร์ที่มีความเร็วสม่ำเสมอแท้จริงได้โดยตลอด ไม่ว่างานจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมักจะใช้เป็นมอเตอร์สำหรับงานหนักๆ หรือในงานที่ต้องการค […]

แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน

14 ตุลาคม 2021

แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน แปรงถ่านที่ทำหน้าที่กดสมัผัสกับพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ จะมีอัตรากดดันประมาณ 1-2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามหลักการทั่วไปอัตราแรงดันนี้หมายถึงกำลังของสปริงยึดเก […]

ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)

13 ตุลาคม 2021

มอเตอร์ชนิดนี้ประกอบด้วยขดลวดสนาแม่เหล็กซึ่งเรียกว่า ซีรีส์ฟิลด์หรือสนามแม่เหล็กอันดับ (Series field) โดยพันลวดทองแดง หรือคอยล์เส้นโตจำนวนรอบอยู่ 2-3 ทบ ต่อเป็นอันดับ (Series) กับต […]