Tag: ทฏษฎีการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง

ทฏษฎีการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง

1 พฤษภาคม 2021

มอเตอร์กระแสตรง หรือ ดีซี มอเตอร์ทั่วๆ ไป มีกรรมวิธีไม่แตกต่างกันในการหมุนวงรอบของอาร์มาเจอร์ กล่าวคือ เมื่อเริ่มต้นการหมุนในครั้งแรก อาร์มาเจอร์กับขั้วแม่เหล็กจะอยู่ในทิศทางตรงกัน […]