Tag: กระแสไฟฟ้าสลับ A.C

กระแสสลับกับกระแสตรงต่างกันอย่างไร

5 พฤษภาคม 2021

         ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงหลักการทำงานของมอเตอร์ทั้งสองชนิด ขอทำความเข้าใจให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง พอได้ความรู้ในขั้นแรกเป็นแนวสังเข […]