Category: ตรวจซ่อมและพันสายมอเตอร์

คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor)

29 กันยายน 2022

คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor) จัดได้ว่าเป็นมอเตอร์ที่มีความเร็วสม่ำเสมอแท้จริงได้โดยตลอด ไม่ว่างานจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมักจะใช้เป็นมอเตอร์สำหรับงานหนักๆ หรือในงานที่ต้องการค […]

กรรมวิธีของซิงโครนัสมอเตอร์

28 กันยายน 2022

เมื่อสับสวิทซ์สายเมน ติดต่อไปยังขดลวดสเตเตอร์ของซิงโครนัสมอเตอร์ คอยล์สนามแม่เหล็กหมุนซึ่งติดตั้งอยู่ในมอเตอร์และเป็นเส้นแรงตัดขดลวดสเควอเร็ลเคจ ก็จะทำการเหนี่ยวนำกระแสให้ไหล ทำให้ […]

ส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์กระแสไฟตรง

28 กันยายน 2022

ส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์กระแสไฟตรง D.C ขออธิบายเป็นแนวสังเขปให้ทราบคือ 1. โครงสร้างหรือกรอบมอเตอร์ (Frame) 2. ขั้วสนามแม่เหล้ก (Field pole) 3. อาร์มาเจอร์ (Armature) 4. คอมมิวเ […]

แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน

27 กันยายน 2022

แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน แปรงถ่านที่ทำหน้าที่กดสมัผัสกับพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ จะมีอัตรากดดันประมาณ 1-2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามหลักการทั่วไปอัตราแรงดันนี้หมายถึงกำลังของสปริงยึดเก […]

ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)

27 กันยายน 2022

มอเตอร์ชนิดนี้ประกอบด้วยขดลวดสนาแม่เหล็กซึ่งเรียกว่า ซีรีส์ฟิลด์หรือสนามแม่เหล็กอันดับ (Series field) โดยพันลวดทองแดง หรือคอยล์เส้นโตจำนวนรอบอยู่ 2-3 ทบ ต่อเป็นอันดับ (Series) กับต […]

แปรงไฟหรือแปรงถ่าน ( Brush)

26 กันยายน 2022

แปรงไฟหรือแปรงถ่าน กับคอมมิวเตเตอร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ ทั้งในการทำงานและความบกพร่องร่วมกันได้หลายทาง โดยเฉพาะคอมมิวเตเตอร์ที่เกิดความร้อนจัดขึ้นนั้น มักจะทำให้แปรงแตกชำรุด […]

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด

26 กันยายน 2022

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด ทำภายหลังการพันอาร์มาเจอร์ด้วยขดลวดครบทุกร่องแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการใช้ลิ่ม ซึ่งทำด้วยไม้รวกหรือไม้ไผ่หรือจำพวกไม้ ผ่าเป็นไม้ซีกเล็กๆ พอดีกับร่องอาร์มาเจอร […]

วงจรลัดที่บาร์คอมมิวเตเตอร์ (Short Bars)

25 กันยายน 2022

วงจรลัดที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ด้วยกันในการประกอบหรือเปลี่ยนฉนวนใหม่ ซึ่งหมายความว่ายังมิได้ทำการต่อกับคอยล์ของอาร์มาเจอร์ กรณีนี้จะแก้ไขหรือเปลี่ยนฉนวนใหม่ได้ไม่ […]

การพันอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก

25 กันยายน 2022

การพันขดลวดสำหรับอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแบบง่ายๆ และธรรมดาทั่วไป ด้วยวิธีพันให้ขดลวดต่อเป็นอันดับกันในร่องอาร์มาเจอร์ และเชื่อมไปยังบาร์คอมมิวเตเตอร์ มีหลักการง่ายๆ คือ

ชันท์มอเตอร์ (Shunt Moter)

24 กันยายน 2022

มอเตอร์ชนิดนี้ ประกอบด้วยขดลวดสนามแม่เหล็กซึ่งพันด้วยลวดทองแดงเส้นเล็กๆ หลายทบ เรียกว่าสนามแม่เหล็กชันท์ (Shunt Field) ต่อขนานกับอาร์มาเจอร์และติดต่อในเส้นขนานกับแปรงไฟ ฉะนั้นทางเด […]