Tag: กระแสสลับกับกระแสตรงต่างกันอย่างไร

กระแสสลับกับกระแสตรงต่างกันอย่างไร

10 สิงหาคม 2022

         ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงหลักการทำงานของมอเตอร์ทั้งสองชนิด ขอทำความเข้าใจให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง พอได้ความรู้ในขั้นแรกเป็นแนวสังเข […]