การพันแบบเวฟเวานด์

18 มีนาคม 2012

การพันแบบเวฟเวานด์ ชนิดเป็นรูปร่างสำเร็จแล้วสวมใส่ร่องอาร์มาเจอร์ เป็นแบบที่คล้ายคลึงกับแบบแลพเวานด์อาร์มาเจอร์ จะแตกต่างกันตรงที่วิธีการต่อสายตัวนำกับบาร์คอมมิวเตเตอร์เท่านั้น คือถ้าสมมติว่า มอเตอร์ชนิด 4 ขั้วมี 23 ร่องและ 45 บาร์ ซึ่งจำเป็นต้องพัน 2 คอยล์ต่อ 1 ร่อง การต่อสายกับบาร์จะต้องต่อแบบเวฟไวน์ดิ้งชนิดถอยหลัง หรือใช้สูตรตามนี้

กรรมวิธีในการพันขดลวด

11 มีนาคม 2012

กรรมวิธีในการพันขดลวด สมมติว่าเป็นการพันขดลวดชนิด 2 คอยล์ต่อ 1 ร่อง แบบแลพไวน์ดิ้งสำหรับมอเตอร์กระแสสลับที่มี 4 ขั้ว และอาร์มาเจอร์มีจำนวนร่องพัน 28 ร่อง การปฏิบัติในวิธีพันขดลวดเป็นไปดังนี้

การพันสเตเตอร์และอาร์มาเจอร์

3 มีนาคม 2012

มอเตอร์กระแสสลับหรือ เอ.ซี. มีอยู่ด้วยกันหลายแบบดังที่กล่าวมาแล้ว การพันขดลวดของสเตเตอร์และอาร์มาเจอร์ จึงย่อมจะแตกต่างกันอยู่บ้าง ในลักษณะการทำงาน แต่ก็มีหลักการปฏิบัติในวิธีการพันขดลวดไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ถ้าผู้ทำการพันจะอาศัยการสังเกตในการรื้อของเดิมออก เพื่อทำการพันใหม่ โดยบันทึกตามรายการของเดิมให้ถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติตาม ก็จะสามารถทำได้

การเคลือบน้ำมันวานิช

22 มกราคม 2012

การเคลือบน้ำมันวานิชลำตัวอาร์มาเจอร์ นับว่าเป็นงาน ขั้นสุดท้ายของการประกอบและการพันขดลวดอาร์มาเจอร์ใหม่ ภายหลังที่ได้ตรวจสอบวงจรต่างๆ ของขดลวดด้วยเครื่องตรวจสอบวงจรที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเคลือบน้ำมันวานิช เป็นการป้องกันความชื้นที่จะเกิดขึ้นกับอาร์มาเจอร์

การมัดอาร์มาเจอร์

22 มกราคม 2012

การมัดอาร์มาเจอร์ เป็นการมัดเพื่อยึดให้สายลวดที่ต่อกับคอมมิวเตเตอร์ตรึงอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปจากเดิม วิธีการมัดนี้ ถ้าเป็นอาร์มาเจอร์ขนาดเล็กจะต้องใช้ด้ายหรือเชือกเส้นเล็กๆ มัด เพื่อป้องกันมิให้สายที่พันอยู่บนร่องอาร์มาเจอร์กระจายออกจากร่องได้ ในขณะอาร์มาเจอร์หมุนด้วยความเร็ว

การบัดกรีปลายลวดกับคอมมิวเตเตอร์

22 มกราคม 2012

ภายหลังที่การพันขดลวดอาร์มาเจอร์ครบรอบ และต่อสายวางกับบาร์คอมมิวเตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการบัดกรีปลายสาย ให้เชื่อมเข้ากับบาร์ของคอมมิวเตเตอร์เป็นที่สนิทเรียบร้อย การบัดกรีด้วยหัวแรงไฟฟ้า (Electric Soldering Iron) มักใช้กับอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ส่วนอาร์มาเจอร์ขนาดใหญ่ มักนิยมใช้วิธีเชื่อมด้วยแก๊ส (Gas Welding)

การพันขดลวดมากกว่าจำนวน 1 คอยล์ต่อรอง

22 มกราคม 2012

อาร์มาเจอร์ทั่วไป ไม่ใช่จะมีจำนวนร่องพันขดลวดเท่ากับจำนวนของบาร์คอมมิวเตเตอร์เสมอไป บางชนิดของอาร์มาเจอร์ ก็มีจำนวนบาร์และร่องพันขดลวดเท่ากัน แต่มีการพันขดลวด 2 คอยล์ต่อ 1 รอง หรือ 3 คอยล์ต่อร่อง อาร์มาเจอร์ที่จะกล่าวถึงนี้ เป็นแบบที่เรียกว่า มีจำนวนการพันขดลวดเท่ากับจำนวนบาร์

การต่อสายกับบาร์คอมมิวเตเตอร์

21 มกราคม 2012

หลักสำคัญในการพันลวดอาร์มาเจอร์อีกอย่างหนึ่งคือ การต่อปลายสายตัวนำ ของขดลวดเชื่อมเข้ากับบาร์คอมมิวเตเตอร์ โดยให้สายตัวนำของขดลวดอยู่ในบาร์ใดบาร์หนึ่งในตำแหน่งที่เยื่องกัน 3 บาร์ หรือสุดแต่ผู้ผลิตเดิมจะกำหนดขึ้น (ถ้าเป็นการรื้อพันใหม่ ควรถือตามหลักของการเดิมไว้) คือ ถ้าร่องในอาร์มาเจอร์อยู่ตรงกับปลายของบาร์คอมมิวเตเตอร์ ลวดตัวนำที่จะต่อไปยังคอมมิวเตเตอร์

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด

21 มกราคม 2012

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด ทำภายหลังการพันอาร์มาเจอร์ด้วยขดลวดครบทุกร่องแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการใช้ลิ่ม ซึ่งทำด้วยไม้รวกหรือไม้ไผ่หรือจำพวกไม้ ผ่าเป็นไม้ซีกเล็กๆ พอดีกับร่องอาร์มาเจอร์อัดทับฉนวนของขดลวดในร่องให้แน่น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลวดกระเด็นหลุดออกมาจากร่อง ในขณะที่อาร์มาเจอร์หมุนทำงานด้วยความเร็วสูงพอดี

การพันอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก

17 มกราคม 2012

การพันขดลวดสำหรับอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแบบง่ายๆ และธรรมดาทั่วไป ด้วยวิธีพันให้ขดลวดต่อเป็นอันดับกันในร่องอาร์มาเจอร์ และเชื่อมไปยังบาร์คอมมิวเตเตอร์ มีหลักการง่ายๆ คือ